Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Örmény Nemzetiségi Választások 2019
Nemzetiségi Választások
Ősszel ismételten nemzetiségi választások lesznek, ahol minden regisztrált örmény nemzetiségű magyar állampolgár leadhatja szavazatát és segítheti a hazai örménység jövőjét. Ezen az oldalon hamarosan részletes információkat olvashat arról, hogy hogyan lehet regisztrálni a szavazáshoz, miért fontos a lenti Nyilatkozatot minél többen aláírni, valamint, hogy mely képviselőjelöltek írták már alá, elköteleződve a békés együttélés mellett.

Miért fontos részt venni a választáson?
A regisztrált nemzetiségi szavazók választhatják ki szavazatukkal, hogy mely helyi, területi  és országos jelöltek képviselik leginkább azokat a célokat, amelyeket a szavazók szeretnének viszontlátni az elkövetkezendő években.

Miért van szükség a Nyilatkozatra?
Az elmúlt ciklusok során kialakult áldatlan állapotokon szeretne az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület felülemelkedni és olyan megoldást javasolni, amely a problémákat alapjaiban és tartósan oldhatja meg az örmény közösségen belüli a békés egymás mellett élés érdekében. A közös értékeket és célokat nyilatkozatban rögzítette és felkér minden örmény nemzetiséghez tartozó választópolgárt, hogy még a választás előtt fogadja el azokat. Javasolja, hogy a következő nemzetiségi választáson csak olyan képviselőjelöltre szavazzanak, akik ezt a választói kiegyezési szándékot elfogadták. A nyilatkozat aláírását javasoljuk azoknak is aláírni, akik bár nem örmény nemzetiségi választópolgárok de az örmény kultúra és művészet után érdeklődő, támogató személyek, akik szintén érdekeltek abban, hogy az örmény közösségen belül békés egymás mellett élés legyen.


KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATA

Én, mint a magyarországi örmény nemzetiség választópolgára, a magyarországi örmény közösség tagja, az örmény kultúra és művészet után érdeklődő, velük együttérző és támogató személy, e dokumentumban fejezem ki választói megbékélési és kiegyezési szándékomat:

• Abból a megváltoztathatatlan adottságból kiindulva, hogy Magyarországon az örmény nemzetiség a történelmi- és egyéb okok miatt - többrétegű, többszínű és többnyelvű -, kinyilvánítom akaratomat, hogy a többrétegűség ne legyen többé alapja a kirekesztésnek, megkülönböztetésnek.
• Szükségesnek tartom, hogy a Magyarországon őshonos magyarörmények több évszázad alatt kivívott jóhíre kerüljön visszaállításra, legyen tiszta és átlátható, választók által követhető pénzügyi gazdálkodás az örmény önkormányzatiságon belül.
• Minden megválasztott örmény nemzetiségi önkormányzati képviselő legyen minden, az örmény nemzetiséghez tartozó magánszemély, vagy közösség elhivatott képviselője.
• Csak olyan örmény nemzetiségi képviselőket támogatok, akik aláírásukkal igazolták, hogy a következőkben részletezett választói akaratot elfogadják és annak szellemében képviselnek bennünket.

Az örmény-örmény választói kiegyezés tételes pontjai:

1. A magyarországi örmény nemzetiség közössége nem egy homogén, egységes és oszt- hatatlan közösség, hanem többrétegű, többszínű és több nyelvű, különböző időkben- és származási helyről hazánkba érkezett több kisebb, nagyobb közösségből és önálló egyénekből áll, akiknek joguk van saját elképzeléseik szerint megélni örmény identitásukat, vallásukat és ápolni hagyományaikat az anyanyelvűségük szerint, magyar, vagy örmény nyelven.
2. A bejegyzett és működő örmény közösségeknek joguk van megkülönböztető elnevezést használni: pl. magyarörmény, erdélyi örmény, keleti-örmény, nyugati-örmény, stb.
3. A bejegyzett és törvényesen működő közösségek egyenrangúak, nincs fontossági sorrend, hierarchia, egymás fölé/alá rendeltség. 4. Az egyes örmény gyökerű közösségek és egyének kötelesek békésen egymás mellett élni, nem bánthatják, nem sértegethetik egymást. Tiszteletben tartják és megbecsülik a más közösségek múltját, hagyományait, hitéletét, kulturális- és szellemi örökségét és tulajdonát.
5. Az egyes bejegyzett örmény közösségek jogi- és morális egyenjogúságából következik a gazdasági egyenjogúság is, kellő gazdasági és kulturális teret hagynak más közösségeknek is, nem megengedett a gazdasági- és szellemi erővel való visszaélés, a kirekesztés. Az Országos Örmény Önkormányzat (továbbiakban OÖÖ) köteles legyen az állami támogatásokból ‒ mind a kulturális-, mind a gazdasági erőforrásokból (közpénzekből) ‒ minden bejegyzett és törvényesen működő közösséget – kérelem esetén ‒ arányosan támogatni. A békés egymás mellett élés nem zárja ki egyes kulturális projektekre ‒ a kölcsönös érdekek alapján ‒ a megállapodást, az együttműködést (Pl. közös országos program Genocídium megemlékezésre), közös tevékenységet.
6. A hazai örmény gyökerű egyének és csoportok alkotása, művészete, „kulturális identitása” kettős: magyar és örmény, mely a magyar és örmény kultúrát egyformán gazdagítja.
7. A csak magyar anyanyelvűség nem akadálya az örmény közösséghez tartozásnak és az örmény önkormányzati képviselet ellátásának.
8. Az örmény nemzetiségi képviselő nem a gazdasági- és kulturális hatalom tulajdonosa és birtokosa, hanem a választópolgárok bizalmát élvező azon személy, aki szolgálja a választópolgárok örmény nemzetiségi-, kulturális- és identitásőrzési-, hagyomány- ápolási igényeit, valamint az egész magyar társadalom számára a hazai örménység kultúrájának és hitéletének megismerhetőségét.
9. Az OÖÖ, mint választott szervezet és Hivatala törvényes működése a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával és a korábbi pontokban rögzített kiegyezési feltételeknek megfelelő új Szervezeti és Működési Szabályzat, új hivatali felállás alapján működjön. Legyenek előre meghirdetett pénzügyi elosztási elvek, amely szerint az anyagi javakból a közösségek kapjanak arányos támogatást a működésükhöz. Az állami támogatások elosztásánál is ebben a szellemben kell eljárnia az OÖÖ által delegált képviselőnek a központi költségvetési- ás állami pályázati pénzek elosztásánál.
10.Szükséges, hogy az OÖÖ működtessen egy honlapot, amely a szabályoknak megfelelően időben, kellő részletességgel és pontosan tájékoztat, elszámol és beszámol a közpénzek felhasználásáról. Szükséges, hogy a honlap teljes tartalommal tartalmazza a közgyűlési jegyzőkönyveket, határozatokat érdemi adatokkal és hitelesítéssel (pl. projekt neve, összege, felelőse, határideje, beszámoló és elszámolás), szerződéseket, tételes költségvetést részletes szöveges melléklettel, felelősöket, hogy a működés folyamatosan követhető legyen bárki számára.


Ha a Nyilatkozattal egyetért, kérjük töltse ki a lenti kérdéseket és juttassa vissza az Egyesületnek postán (1015 Budapest, Donáti utca 7/a), vagy a kitöltött oldalt befotózva/szkennelve e-mailen (magyar.ormeny@t-online.hu). Ha Ön nem kívánja a nyilatkozatot aláírni, akkor is támogathatja a közös ügyet: figyelje a www.magyarormeny.hu honlapot és ősszel szavazzon azon jelöltekre, akik aláírásukkal elfogadták a kiegyezést.

Az előző oldalakon felsorolt örmény-örmény választói kiegyezéssel egyetértek és ezt aláírásommal igazolom.

Aláírói minőségem (Karikázza be a sorszámot):
1. Örmény nemzetiséghez tartozó már regisztrált, illetve aláírásom után regisztráló örmény nemzetiségi választópolgár.
2. Örmény kultúra és művészet után érdeklődő és támogató, velük együtt érző választópolgár.

Dátum:
..............................................................................................................................

Név:
..............................................................................................................................

Cím:
..............................................................................................................................

Aláírás:
............................................................... ..............................................................

Az adatok kezelésénél az GDPR (általános adatvédelmi rendelet) szerint járunk el, nevét és címét annak megfelelően kezeljük, az adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

A Közös Örmény Célok Nyilatkozatát letöltheti a www.magyarormeny.hu és a www.fovarosiormeny.hu honlapról is. E honlapokon további információt is kaphat a nemzetiségi választásokról, az örmény regisztrációról – mely az őszi nemzetiségi önkormányzati szavazás előfeltétele –, valamint, hogy mely képviselőjelöltek írták alá a Nyilatkozatot.Mi a mostani teendője?

Ha az örmény-örmény kiegyezés, megbékélés és megtisztulás gondolatával egyetért,
akkor beszéljék át családjukkal, beszéljen róla örmény szimpatizáns ismerőseivel.
Minél többen töltik ki a Nyilatkozatot, az annál erőteljesebb jelzés a képviselők felé,
és vélhetően annál nagyobb eséllyel indulunk neki az örmény békeidőnek.

Mi történt az elmúlt választások előtt?
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület céljai és értékei nem változtak az elmúlt ciklus alatt sem. Nézze meg, hogy az előző választások előtt milyen anyagokat írtunk Önöknek, milyen bemutatkozó kiadványt készítettünk.
<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!