Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2011 évi munkájáról

Dr. Issekutz Sarolta
     Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
                                            2011. évi működéséről
Az egyesület működéséhez a tagdíj bevételeket, adományokat és az adózó állampolgárok személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásait (284 649 Ft) használtuk fel. Pályázatot nyújtottunk be a KIM Wekerle Alaphoz, ahonnan 400 eFt támogatást kaptunk. Együttműködési megállapodásokat kötöttünk a Fővárosi Örmény Önkormányzattal és több kerületi örmény kisebbségi önkormányzatunkkal programjaink, kiadványaink megjelentetésének támogatására.
Köszönet a pályázati támogatónak, adományozóknak, az együttműködő örmény önkormányzatoknak a nyújtott támogatásokért, amelyet az egyesület működési költségeire és az örmény kultúra megismertetésére, terjesztésére használta fel.
Az egyesület idén sem fizetett személyi juttatást az egyesületi munka vezetéséért, elvégzéséért, alkalmazottat nem foglalkoztattunk, sem irodai rezsiköltséget nem fizettünk az egyesület működtetéséért, a telefon-, internet- és a helyiségbérleti díjat kivéve.
A Fővárosi Örmény Klub 16. évét zárjuk, ez a karácsonyi est a 16. és egyúttal a 190. klubest. Látogatottsága továbbra is nagy, változatos programjait az egyesület képviselőiből alakult kerületi örmény önkormányzatok (II. kerületi – kétszer rendezett klubestet –, a VI., VIII., IX., XI., XII., XIII., XIV., XV. és a XVI. ker.), a Fővárosi Örmény Önkormányzat, valamint az EÖGYKE rendezte. A klubok műsorai minden év végén összesítésben megjelenik a decemberi füzetekben, hogy megörökítsük azokat és felfrissítsük emlékezetünket.
A mai ünnepi karácsonyi klubestet az EÖGYKE és a Fővárosi Örmény Önkormányzat rendezte, melyhez rendkívüli támogatást nyújtott a II. kerületi-, a Ferencvárosi-, a XI.- és XII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat. Köszönjük. Az EÖGYKE ezen kívül több klubest rendezésébe besegített, valamint minden hónapban a klubestek vezetését, a hangosítást, műszaki berendezések és eszközök biztosítását, szállítását és üzemeltetését is végzi.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, kulturális és információs havilapunk XV. évfolyama jelent meg idén, a decemberi a 178. lapszám. Átlagosan 44 oldal havi terjedelemben jelent meg, eddig 1350 példányban, valamint 100 pl-ban a 2011. füzetek évkönyv is két kötetben. A füzetekben olvasható volt, hogy a megszűnés fenyegette a lapot, miután tavasszal az OÖÖvel határozat alapján megkötött támogatási megállapodást és szerződést önhatalmúan felrúgták, a pénz folyósítását beszüntették és nem volt már lehetőség pályázatokat sem benyújtani. Meg kell köszönjem a FÖÖ testületének, hogy átérezve az OÖÖ szándékát, mely szerint a füzetek megszűnését kívánják ezzel elérni, biztosította a füzetek megjelenését 3 hónapra (950 eFt) saját kiadásainak drasztikus csökkentésével, valamint a kerületi önkormányzatok is küldtek támogatást – itt ki kell emeljem a II. ker.-i ÖKÖ és a Ferencvárosi ÖKÖ 400-400 eFt támogatását, amelyért hálás köszönetünket fejezzük ki. A füzetek sorsa azonban továbbra is veszélyben van. Lehetséges, hogy drasztikus lapszámcsökkentésre fog sor kerülni, ha nem sikerül megfelelő támogatást kapni. Az azonban megnyugtató, hogy a füzetek és meghívók, beszámolók a www.magyarormeny.hu honlapunkon is olvashatók. A honlap statisztikai kimutatása a világ minden tájáról jelzi az olvasókat igen nagy létszámban.
Idén is eljutott a füzetek és évkönyv a közgyűjtemények olvasópolcára és gyűjteményébe, még amerikai könyvtárakba is.
Ez év januárban alakult meg a hazai örménység országos és fővárosi testülete. Az OÖÖ választás során kisebbségi képviselőcsoportunk semmilyen eredményt nem tud elérni a túlsúlyban lévő „keleti örmény csoport” pénzfaló technikájával szemben.
Viszont a fővárosi testület 7 tagjából 5 képviselő az EÖGYKE tagja, amely így a nyugodt, biztonságos és a kulturális, hagyományápoló, hitéleti feladatokra koncentrált működést tudja biztosítani.
Idén az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat keretén belül kiadtuk az ARMENIA magyar-örmény havi szemle (Szamosújvár, főszerkesztő: Szongott Kristóf) 1887–1907-ig tartó 21 évkönyve digitális változatát DVD-n. E nagy és értékes munka 8,5 ezer oldalon páratlan értékű tudást tartalmaz, felelevenítve a letűnt kort és örmény vonatkozásait is. Eljuttattuk a közgyűjteményeknek adományként itthon és külföldön, ezzel is gazdagítva a hazai örménységről létrehozott örmény alkönyvtárakat.
Részt vettünk több kerületi rendezvény létrehozásában, így pl. a II. kerületben az Örmény származású magyar nemesi családok címerei c. kiállítást és a megnyitó műsort rendeztük, valamint az Ízek utcája gasztronómiai bemutatót a Kerület Napja keretén belül, továbbá a XI. ker. Gyermekrajz kiállításának társrendezését is elvállaltuk, zsűrizést és a résztvevő gyermekek számára ajándékok biztosítását.
Végül novemberben a békásmegyeri Veres Péter 12 osztályos iskolában megnyitotta elnök az Ecsmiadzin kincsei c. kiállítást és kb. 600 gyermeknek tartott előadást a hazai örménységről, történelméről és kultúrájáról.
Elnök ez évben igen sok kül- (9 alkalommal) és belföldi programon vett részt az örmény kultúra terjesztése érdekében:
Március 15-én Nagybecskereken a Madách Színházban könyvbemutatókat tartott 1848-49 kapcsán.
Május 6-án Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban általában az örménységről tartott előadást és könyvbemutatót.
Május 8-án egész napos rendezvénysorozaton vett részt a Reménység Szigetén azt Erdélyi Gyülekezet meghívására: az erdélyi örményeket bemutató találkozón előadások, könyvbemutatók, filmbemutatók, gasztronómiai bemutató és könyvvásár volt az elnök részvételével és részben rendezésével.
Május 28-án Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában vett részt a helybeli örmény kulturális egyesület meghívására könyvbemutatókkal.
Május 29-én Gyergyószentmiklóson az Örmény Kultúra Házában könyvbemutatókat tartott.
Június 5-én a Bp.-i Örmény Katolikus Plébánián Faberné Papp Erika USA-ban élő erdélyi magyarörmény könyvét mutatta be.
Július 9-én Világosító Szt. Gergely búcsú kapcsán Szamosújváron könyvbemutatókat tartott.
Augusztus 14-17-ig résztvett a II. Kolozsvári Magyar Napokon az ARMENIA ÖmBT meghívására és a Szabók bástyájában társrendezője volt az örmény kiállításnak, ahol könyvbemutatót is tartott.
Augusztus 15-én a Nagyboldogasszony napi búcsú keretében ismertette legújabb könyveinket.
Szept. 8-10-ig a Gyergyószentmiklósi Örmény Kulturális Napokon vett részt és mutatta be a legújabb DVD kiadványunkat
(ARMENIA magyar-örmény időszaki szemle 1887-1907 havilap, főszerkesztő Szongott Kristóf).
Szeptember 11-én Erzsébetvárosban a Magyar Találkozón tartott előadást a református
templomban az erzsébetvárosi örménység múltjáról és épített örökségéről, Erzsébetvárosról.
Október 5-6-án Nagybecskereken és Eleméren vett részt Kiss Ernő és Lázár Vilmos aradi vértanúkról szóló megemlékezésen.
Idén is megszerveztük az Aradi Vértanúk emlékünnepséget Budapesten, amelyre a nagyváradi Kiss Stúdió Színházat hívtuk meg Széchenyi István emlékezete c. oratóriumjátékával. Katona Tamás történész részvételével tartott est nagy sikert aratott, majd a rendezvény végén a kopjafánknál koszorúztunk a vértanúk emlékére.
Az egyesület támogatott minden olyan kezdeményezést, amely a magyarörménység hírnevét öregbítheti:
Téglajegyek vásárlása Szamosújváron a Mezőségi Kemény Zsigmond Szórványoktatási Központ felépítésére, Az eleméri róm. kat. templom és kripta felújításának támogatása (Kiss Ernő nyughelye), A Gyimesbükki Magyar Iskola helyreállítására adomány, Az erzsébetvárosi örmény katolikus egyházi könyvtár katalógusa kiadásához adomány, Örmény katolikus Gyűjtőlevéltár (Szamosújvár) repertórium kiadásához adomány, Frater Julianus Alapítványon keresztül a határon túli gyermekek megsegítésére adomány, A koltói Liszt Ferenc szobor felállítására adomány, Dávid Csaba Dirán és Júlia c. regénye kiadásának támogatása.
Sok új projektet indítottunk, amelyhez a kerületi ÖKÖ-k részvételét is részben megszerveztük:
Az erdélyi örmény származású festőművészekről könyvkiadás beindítása Murádin Jenő művészettörténész felkérésével.
Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek archív számainak digitalizálása és honlapra tétele, hogy e kordokumentum valamennyi régi száma is olvasható legyen bárki számára.
Az 500 éves örmény könyvnyomtatás 2012-ben, e célból nemzetközi kiállítás szervezésében való részvétel, a kiállítási katalógus támogatása.
Lázár Vilmos aradi vértanú emlékhelyének kialakítása Nagybecskereken.
Lukács Béla volt miniszter szobrának felállítása,
A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség működésének megsegítése, a könyvtár és levéltár kialakításához segítségnyújtás.
Megpezsdült az örmény katolikus hitélet is az Orlay u.-i templomunkban, amelyhez sokban hozzásegített a zeneagapék szervezése Szongoth Gábor elnökségi tag által,
valamint a Világosító Szent Gergely és a Fogolykiváltó Boldogasszony búcsúk meghitt hangulata. Sajnos most kaptam a hírt, hogy a „keleti örmények” ismét megindították
a támadást a templomunk, az egyházi ingatlanunk ellen. Minősíthetetlen hangnemben írják levelüket Fülöp Ákos atyának, megkérdőjelezve örménységét, jogosultságát az egyházi szolgálat ellátására.
Emiatt Ákos atya január 21-én, szombaton de. 10 órára meghívta az örmény katolikus egyházunk sorsa iránt felelősséget érző valamennyi közösségi tagunkat, hogy együtt gondolkodjunk a jövőt illetően. Találkozzunk január 21-én.
Idén is megrendeztük a Szent Karácsony Ünnepén c. nagyszabású évzáró klubestünket, amelyen a Szongott Kristóf díjat – immár 13. alkalommal – Dávid Csaba író, újságíró, szerkesztő, volt örmény kisebbségi képviselő részére adjuk át.
Végezetül nagy örömmel jelentem be, hogy dec. 16-án veszem át a Kisebbségek Napja alkalmából a „Kisebbségekért Díj Hazai Kisebbségi Tagozata” díjat a Parlamentben.
18 év munkája van mögöttem a hazai magyarörménység érdekeiért, kultúrájáért munkálkodva. Az igen nagyszámú ajánlónak ezúttal is megköszönöm, hogy elismerték eddigi tevékenységemet és vették a fáradságot, hogy ezt ki is nyilvánítsák a jelölésemmel. Köszönöm.
(Elhangzott 2011. december 15-én,
a Fővárosi Örmény Klubban)

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!