Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2012 évi munkájáról
Beszámoló
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2012. évi működéséről

Az egyesület működéséhez a tagdíj bevételeket, adományokat és az adózó állampolgárok személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásait (190.199 Ft) használtuk fel. Együttműködési megállapodásokat kötöttünk a Fővárosi Örmény Önkormányzattal és több kerületi örmény nemzetiségi önkormányzattal – amelyek az egyesület képviselőiből alakultak - programjaink, kiadványaink megjelentetésének támogatására.
Köszönet az adományozóknak, az együttműködő örmény önkormányzatoknak a nyújtott támogatásokért, illetve a közös projektekben részfinanszírozással való részvételért. Ezen közös projektek az örmény kultúra megismertetését, terjesztését célozták meg.
Az egyesület idén sem fizetett személyi juttatást az egyesületi munka vezetéséért, és alkalmazottat sem foglalkoztatott, sem irodai rezsiköltségeket nem fizetett, de fizette a telefon-, internet- és a helyiségbérleti díjat.
Májusban – főleg a jogszabályváltozásokra tekintettel – módosította Alapszabályát, megemelte a 16 évvel ezelőtt megállapított tagdíjakat, megújította tagsági regisztrációját, megújította Elnökségét.

A Fővárosi Örmény Klub 17. évét zárjuk, ez a karácsonyi est a 17. és egyúttal a 200. klubest. Változatlanul sikeresek klubdélutánjaink érdekes programjainak és a közösségi összetartásnak köszönhetően. Változatlanul felváltva rendezik a kerületek, a főváros és az egyesület a havi klubdélutánokat, amelyek októbertől új helyszínen: Pest megyei Kormányhivatal Nyáry Pál termében kerülnek megrendezésre (V. ker. Semmelweis u. 6.). Változatlanul minden klubdélutánról képes beszámoló jelenik meg a füzetekben, a decemberi füzetekben a klubműsorok rendezőiről olvashatunk tájékoztatást, míg a füzet végén a klubműsorok is összesítésre kerültek.
Idén is átadtuk a Szongott Kristóf díjat – immár 14. alkalommal – a Csíkkörzeti Magyar-Örmény Közösség Szentháromság Alapítványa – Csíkszereda részére, akiknek - és főleg Ajtony Gábor elnöknek - gratulálunk az 1998. óta tartó folyamatosan kiemelkedő tevékenységért, a csíkkörzeti magyarörménység összetartásáért.

A mai ünnepi karácsonyi klubestet az EÖGYKE és a Fővárosi Örmény Önkormányzat rendezte, melyhez rendkívüli támogatást nyújtott a II. kerületi-, a Ferencvárosi-, a XI.- és XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat. Köszönjük. Az Egyesület több klubest rendezésébe is besegített, valamint minden hónapban a klubestek vezetését, a hangosítást, műszaki berendezések és eszközök biztosítását, szállítását és üzemeltetését is végzi.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, kulturális és információs havilapunk XVI. évfolyama jelent meg idén, a decemberi a 190. lapszám. Átlagosan 44 oldal havi terjedelemben jelent meg, eddig 1250 példányban, valamint 100 pl-ban a 2012. füzetek évkönyv két kötetben. 2013-tól csökkenteni fogjuk a füzetek papíralapon megjelenő darabszámát, összhangba hozva az egyesület taglétszámával. Ez azonban nem érinti az erdélyi olvasóinkat, ők változatlanul megkapják továbbra is a füzeteket. Ez az egyetlen magyar nyelvű, ráadásul egyetlen örmény havilap a Kárpát-medencében, így kulturális missziót tölt be és egyúttal dokumentumértékű a jelen és a jövő számára. A füzetek megjelenésének kiemelt támogatói voltak ebben az évben is a Fővárosi Örmény Önkormányzat, a II. kerületi- és a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat. A füzetek és meghívók, beszámolók a www.magyarormeny.hu honlapunkon is olvashatók, amely olvasói kör egyre bővül. Idén is eljutott a füzetek és évkönyv a közgyűjtemények olvasópolcára és gyűjteményébe.

Idén az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozat 18. köteteként kiadtuk Murádin Jenő: Magyarörmény paletta c. kislexikont, amely a magyarörmény képző- és iparművészek közül 36 személyt mutat be életrajzi adatokkal, alkotásaikkal. Hiánypótló tanulmány és kiadvány igényes kivitelben. Mint minden könyvünk, ez is eljut közel 100 közgyűjteménybe, itthon és külföldön, ezzel is gazdagítva a hazai örménységről létrehozott örmény alkönyvtárakat, továbbá a könyvben megjelent művészek és a könyvkiadásban résztvevők tiszteletpéldányt kaptak. Az első kötetet követi 2013-ban a második kötet, amelyet dr. Benedek Katalin művészettörténész készít.
Több kiadványt is támogattunk, amelynek eredményeként idén jelent meg pl. az Erzsébetvárosi Örmény Katolikus Plébánia könyvtárkatalógusa, valamint az Örmény Katolikus Plébániák Gyűjtőlevéltár repertóriuma, vagy Dávid Csaba Dirán és Júlia Gyergyószentmiklós c. könyve, végül Szil-Vay Ingrid Újjászületés c. verseskötete.

Részt vettünk több kerületi rendezvény létrehozásában, így pl. a II. kerületben az Örmény arcok, örmény szemek c. kiállítást és a megnyitó műsort rendeztük, valamint az Ízek utcája gasztronómiai bemutatót a Kerület Napja keretén belül; az Aradi Vértanúk emlékműsort és részt vettünk a Budavári- és a Zuglói Örmény Önkormányzatok rendezvényein.

Hathatós segítséget nyújtottunk az Örmény Katolikus Plébánia működésének javításához, segítettük a plébániai örmény könyvtárállomány bővítését nagy értékű könyvadománnyal, hangfalak adományozásával a rendezvények lebonyolításához nyújtottunk segítséget, a múzeum megismertetéséhez újságcikkekkel és a Ferencvárosi ÖNÖ által szervezett televíziós felvételen való részvétellel és előadással járultunk hozzá. Továbbá a Zeneagapé szervezésével ill. közreműködéssel, a Plébánia kertjének rendezésében való részvétellel, búcsúnapokon valamint koszorúzási ünnepségeken való részvétellel (március 15., október 6.) segítettük az egyház köré szerveződő közösséget. Az év kiemelkedő eseménye volt október végén a libanoni XIX. Péter Nerszesz örmény katolikus pátriárka által küldött Avedik Hovannisiján örmény katolikus pap fogadása egyesületünk székhelyén és a bemutatkozó szentmiséje az Orlay u-i templomunkban, amely - ígérete és reményeink szerint - folytatódni fog.

Részt vettünk világi (III.15., Örmény Genocídium április 24., október 6. és október 23.) és egyházi ünnepeinken itthon és otthon Erdélyben: így pl.Világosító Szent Gergely búcsún Szamosújváron, az Orlay u-ban, Nagyboldogasszony-napi búcsún Erzsébetvároson, Kolozsváron a II. Kolozsvári Napokon, Fogolykiváltó Boldogasszony búcsún az Orlay u-i templomunkban, október 6-án Eleméren Kis Ernő sírjánál stb. Az Aradi Vértanúinkra október 2-án nagyszabású rendezvénnyel emlékeztünk Budapesten.

Ez évben is segítettük anyagiakkal, előadással és gyermekajándékokkal a Szentpéteri József Ötvös Iparművészeti Stúdiót ingyenes örmény művészeti oktatását – iskolások és felnőttek részére, részt vettünk a készített munkák kiállításában.

Régi örmény könyvek kölcsönével segítettük a Lipcsei Egyetem könyvkiállítását, az 500 éves örmény könyvnyomtatás emlékére.

Számtalan örmény vonatkozású kiállításon, előadáson, koncerten, emléktábla avatáson, megemlékezésen vettünk részt. Október 5-én pedig Nagybecskereken Lázár Vilmos emlékére bronz domborművet (Domonkos Béla alkotása) avattunk a Nagybecskereki Plébánia Templomban, ahol a 48-as vértanúnkat keresztelték. Ezen projektet a Fővárosi Örmény Önkormányzattal és a Bp. Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzattal közösen valósítottuk meg, a közös elnök dr. Issekutz Sarolta szervezésével, lebonyolításával.

Sajnos idén sok temetésen is részvettünk, miután eléggé elöregedett közösségünk. Közösségünk elhunyt tagjai emlékét őrizzük, szokásunkhoz híven a füzetekben is megjelentettük eltávozásukat.
Örömmel vettünk részt erdélyi örmény honfitársaink magyar állampolgársági esküjének letételénél.

Barangoltunk Erdélyben örmény őseink nyomában és részt vettünk a Csíkszépvizi örmény családi találkozón, amelyre könyvajándékokat is vittünk magunkkal. Megtartottuk a barangolás nosztalgia klubját is, amelyről mindenki boldogan vitte haza a szép emlékeket felelevenítő fotókat - sokak által készített fotókból összeszerkesztett - DVD-n, hagyományunkhoz híven.

Második éve veszünk részt az örmény könyvnyomtatás 500. évfordulója alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum „Örmény kultúra a Kárpát-medencében” c. kiállításának szervezésében, támogatóinak összegyűjtésében. A kiállítás 2013. március második felében kerül megnyitásra a Budapesti Történeti Múzeumban, amelyhez kétnyelvű katalógus, nemzetközi konferencia társul. Sikerült igen jelentős összegű támogatásokat szerezni e nagyszabású rendezvénysorozathoz, melyért köszönet a Fővárosi Örmény Önkormányzatnak, valamint a Bp. Főv. II. kerületi-, Józsefvárosi-, Ferencvárosi- és a XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Részt veszünk hozzájárulásunkkal a XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Hollósy Simon festőművész emléktábla avatásában (2013. február 8. 11 óra) és megrendezzük az ezt követő megemlékezést és filmvetítést a XII. ker. Polgármesteri Hivatalban.

Ez évben is segítettük az örmény témakörökben kutatókat támogatással, könyvekkel és riportokkal.

Részt vettünk - a jogszabályok változása miatt - több nemzetiségi kerekasztal beszélgetésen, konferencián és segítettünk hozzánk forduló örmény önkormányzatainknak.

Az eltelt 19 év nagyon sok eredményt hozott az örmény kultúra megismertetése és az örmény identitás felszítása, táplálása terén. Érdemes részt venni benne, mert megőrizzük és megmutatjuk őseink eredményeit, és munkánkkal hozzájárulunk az örmény eredetű magyarok örmény identitástudatának fenntartásához, továbbörökítéséhez.

dr. Issekutz Sarolta elnök
(Elhangzott 2012. december 20-án a Fővárosi Örmény Klubban)<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!