Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2005 évi munkájáról
Dr Issekutz Sarolta
Beszámoló
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2005 évi működéséről

Az információs iroda üzemeltetése, a közösség összefogása, bővítése Örményországra is kiterjedően, sikeres volt. Széleskörű információszolgáltatást bonyolítottunk titkárnő nélkül személyesen, telefon, fax, e-mail és postai úton. A korábbi évek rendezvényei videóra felvett anyaga digitalizálása megtörtént.
Hat pályázatot adtunk be: az Országgyűléshez, a NKÖM-hez, a Fővárosi Közgyűléshez, továbbá az Országos Örmény Önkormányzathoz - a működés biztosítására. Valamennyi támogatást kapott, bár a költségvetés 1/4 részét fedezte csupán.
A személyi jövedelemadó 1 % felajánlásokból 610 eFt támogatást kaptunk, melyet ezúttal is hálásan megköszönünk.
Együttműködésünk az EÖGYKE képviselőiből alakult örmény kisebbségi önkormányzatokkal: I., II., VI., IX., XI., XII., XIII., XIV. és XV. kerületekkel, a Fővárosi Örmény Önkormányzattal, Országos Ör-mény Önkormányzattal ez évben is sikeres volt, amely együttműködés felértékelődik a jövő évi új válasz-tási rendszer bevezetésével.
A hazai örménység érdekképviselete, érdekérvényesítése ügyében állásfoglalásokat tettünk a kisebbsé-gi televízió és választójogi törvény módosítása kapcsán, a kisebbségi nyelvhasználat kérdésében, kisebb-ségi kultúra megőrzése, kisebbségi médiumok ügyében. Több konferencián vettünk részt e témakörökben.
2005 év áprilisában a Nemzetközi könyvvásáron vettünk részt kiadványainkkal, könyveinkkel, valamint december 18-án a Magyar Művelődési Intézetben könyvkiállításon.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek havilapunk IX. évfolyamát jelentettük meg, 1600-1800 pél-dányban, ingyenesen, ebből kb. 500 db-ot Erdélyben küldünk szét. A lap kiadásához támogatást csupán 100 e Ft-ot kaptunk (Főv. Kisebbségi Bizottság), továbbá a II. kerülettől külön pályázati támogatás for-májában 550 eFt-ot. Az éves költségvetése megközelítőleg 4 millió Ft, melyhez a Fővárosi Örmény Ön-kormányzat nyújtott segítséget, továbbá támogatta a kiadást 50 eFt-al a XII. ker. ÖKÖ, 100 eFt-al a XI. ker. ÖKÖ. Ebben az évben is megjelent az Évkönyv 200 példányban, főleg a könyvtárak, közgyűjtemé-nyek, nagy civil szervezetek részére ingyenesen eljuttatva.
A Fővárosi Örmény Klub a 10. évfolyamát zárta a 10. közös karácsonyunkkal. A klub a társult kerületi örmény önkormányzatok segítségével valósult meg: egy alkalommal az I., VI., XI., XII. kerületi ÖKÖ rendezett estet, 2 alkalommal a II. ker. ÖKÖ. Egy alkalommal támogatta anyagilag a klubot az OÖÖ és a XIII. kerületi ÖKÖ. A többi alkalom a FÖÖ és az EÖGYKE között oszlott meg.
A Szongott Kristóf díjat idén is átadtuk, immár 7. alkalommal. Díjazottunk Vicelár Mária, az Erzsé-betvárosi Örmény Katolikus Plébánia egyháztanácsosa volt. A díj egy 13 cm átmérőjű bronz Szongott Kristóf plakettből (Török Gábor nagybányai ötvösművész alkotása) és oklevélből áll, könyvajándékokkal.
Idén megtörtén a kapcsolatfelvétel Örményországgal, amely talán az év legfontosabb projektje volt. Májusban 28 fős képviselőcsoport, október végén az elnök és tolmácsa vette fel a kapcsolatot az óhazá-val, a kultúra legfontosabb képviselőivel, melynek során kb. 150 könyvet adományozott az Egyesület a közgyűjteményeknek, protokoll személyeknek. Bemutatkozó műsorunkban az erdélyi örmény diaszpórát mutattuk be, kulturális identitásőrzését, történelmét versek és zene kíséretében.
Itthon idén 4 kiállítást rendeztünk: januárban a IX. kerületben, áprilisban a genocídium emlékére az Orlay utcai templomunkban, az Aradi Vértanúk emlékünnepségére a Főpolgármesteri Hivatal dísztermé-ben és novemberben a II. kerületben az Örményországban jártunk. Az örmény népművészet című nagy-szabású kiállítást.
Jerevánban három kiállítást rendeztünk egyszerre: Genocídium emlékkiállítást Vákár Tibor Ararát szimfónia grafikasorozatából és Szabó László fotóiból, Lászlóffy Aladár verseivel, valamint az EÖGYKE által kiadott és támogatott könyvekből. Mindhárom kiállítás anyagát adományoztuk a jereváni társszerve-zetnek: Örményország-Magyarország Együttműködési Egyesületnek és a közgyűjteményeknek. Két kiál-lítás anyagát adományoztuk 2005-ben a Gyergyószentmiklósi Plébániának: a Genocídium emlékkiállítást és Gross Arnold grafikusművész életmű kiállítását vándorkiállítás céljára.
Az Egyesület 2005-ben önállóan nem tudott könyvet kiadni, csupán a 2005 évi évkönyvet, de két könyv megjelenését támogatta: Enyedi Sándor: Színészek, színházak városok című kislexikont és Dr. Szá-va Tibor Sándor: Magyarörmények az I. világháborúban című könyvét.
Számtalan kulturális rendezvényt szerveztünk, vagy vettünk részt rajta: 1848-49-re emlékeztünk: már-cius 15-én koszorúzásokkal, október 4-én az Aradi Vértanúk emlékünnepség a Városházán, amelyet anyagilag támogatott az Országos, a Fővárosi és több kerületi ÖKÖ is. A rendezvényt kb. 300 fő tisztelte meg jelenlétével. Koszorúztunk Budapesten és Aradon, továbbá október 23-án Budapesten.
Örmény katolikus búcsúkon vettünk részt csoportosan: Szamosújváron (Világosító Szent Gergely), Erzsébetvárosban (Nagyboldogasszony nap) és az Orlay utcában (Fogolykiváltó Boldogasszony).
Irodalmi pódiumműsorokat szerveztünk a kiállítások, kisebbségi napok alkalmából.
Idén is barangoltunk őseink földjén augusztus utolsó hetében, immár 9. alkalommal szervezett nagy-csoportos utazás során, amelyről nosztalgiaklubot is rendeztünk.
Együttműködtünk és támogattuk az erdélyi (Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Erzsébetváros, Csíkszépvíz) és az Orlay utcai örmény katolikus plébániákat idén is, hogy műemlékeink fennmaradását, állagát megőrizhessük.
Támogattuk erdélyi és hazai társadalmi szervezeteinket természetben (könyvek, kiadványok, kiállítási anyagok) és pénzadományok formájában, segítve működésüket. A pénzbeli céladományokat eljuttattuk a támogatottaknak.
Az év egyik nagy projektje volt a Vatikáni Örmény Kódexgyűjteményből a Fővárosi Örmény Ön-kormányzattal közösen beszerzett és finanszírozott 3 kódexmásolat bekötött formában történő adomá-nyozása a Jereváni Matenadaran kéziratgyűjteménynek, az Országos Széchényi Könyvtárnak és az eredeti tulajdonos Erzsébetvárosi Örmény Katolikus Plébánia Könyvtárának.
Folytattuk a genealógiai kutatásokat, feldolgozása, digitalizálása megtörtént. Sok kutatónak, egyete-mistának adtunk segítséget szakdolgozataikhoz, amelynek igen örülünk.
A 2005 év átütő sikere az örményországi kapcsolatfelvétel volt, amelynek során igazi örményként fogadtak bennünket. Megdöbbentett mindenkit, hogy mennyire ragaszkodunk gyökereinkhez, kultúránk-hoz, hagyományaikhoz, magyar anyanyelvűként, több száz éve elszakadva az őshazától.
Az Egyesület eddigi működését a Magyar Művelődési Intézet által 2005-ben alapított Pro Cultura Minoritatum Hungariae emlékplakettel és oklevéllel díjazta, elsőként a hazai örménység köréből, ame-lyet egy gálaműsor keretében adtak át az Egyesület elnökének, a többi kisebbségi díjazottal együtt. Büsz-kék vagyunk rá, hogy működésünkre mások is számítanak, és felfigyeltek ránk. 

(Az EÖGYKE elnökének beszéde elhangzott a Fővárosi Örmény Klub
2005. december 15-i évzáró rendezvényén)
<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!