Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2004 évi munkájáról
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2004 évi működéséről

1. Információs iroda üzemeltetése: a közösség összefogása, bővítése, amely nemcsak hazai, hanem nemzetközi téren is megvalósult, ennek érdekében telefon-fax, e-mail, honlap - amelyen rendszeresen a havi lapunk 1-2 száma is olvasható, az események megörökítéséhez és a kutatási anyagok digitalizálásá-hoz digitális fényképezőgép és DVD író, olvasó készülék beszerzése. A beruházás következtében a ko-rábbi évek rendezvényei videóra felvett anyaga digitalizált feldolgozása is megkezdődhetett.
2. Pályázatok készítése - országgyűléshez, NKÖM-hez, Nemzeti Civil Alapprogramhoz, Fővárosi Köz-gyűléshez, OÖÖ-höz - a működés biztosítására. Valamennyi pályázat támogatást kapott.
3. Együttműködés az EÖGYKE képviselőiből alakult örmény kisebbségi önkormányzatokkal: I., II., VI., IX., XI., XII., XIII., XIV. kerületekkel, a Fővárosi Örmény Önkormányzattal, Országos Örmény Önkor-mányzattal.
4. A hazai örménység érdekképviselete, érdekérvényesítése: állásfoglalások kisebbségi tv. és választó-jogi törvény módosítása kapcsán, kisebbségi nyelvhasználat kérdésében, kisebbségi médiumok, népszám-lálás, stb. ügyekben, konferenciákon való részvétel és érdekérvényesítés.
Részvétel 2004 év áprilisában a Nemzetközi könyvvásáron kiadványainkkal, könyveinkkel, hogy minél szélesebb körben ismerhessék meg a hazai örménység kulturális identitásőrzését.
5. Havilap: Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek VIII. évfolyama jelent meg, 1600, ill. decemberben már 1800 példányban, ingyenesen, ebből kb. 450 db Erdélyben szétküldve. Büszkék vagyunk arra, hogy a kolozsvári Szabadság lap Krónika rovatában minden hónapban Erdélyi Örmény Gyökerek címmel bemu-tatja az aktuális havi lap tartalmát, sőt minden hónapban a Brassói TV is - Bálint Ferenc szerkesztő köz-reműködésével - ismerteti a havi füzetek tartalmát. Büszkeséggel tölt el, hogy az Országos Széchényi Könyvtár mikrofilmre vette a füzeteket a 97-es kezdetektől. A lap támogatást 2004-ben a Főv. Esély-egyenlőség Alaptól 200 eFt-ot, az OÖÖ-től 200 eFt-ot kapott, valamint a II. kerülettől 770 eFt-ot kapott pályázati támogatás formájában. Az éves költségvetése megközelítőleg 5 millió Ft, amelyhez a Fővárosi Örmény Önkormányzat nyújt segítséget. Ebben az évben is megjelent az évkönyv 200 példányban, ame-lyeket főleg a könyvtárak, közgyűjtemények, nagy civil szervezetek részére ingyenesen juttattunk el itt-hon és Erdélyben.
6. Fővárosi Örmény Klub a 9. évfolyamát zárja, 106. klubest, a decemberi a 9. karácsonyi ünnepi klub-est. A Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi Alaptól pályázatra kaptunk 200 eFt támogatást. A klub a társult kerületi örmény önkormányzatok segítségével szerveződik, évente egy alkalommal az I., II., VI., XI., XII., XIII. kerületi örmények szervezik a klubot. A többi alkalom a FÖÖ és az EÖGYKE között osz-lik meg.
7. Szongott Kristóf díj átadása 2004 évben is megtörtént, immár 6. alkalommal. Dr. Száva Tibor-Sándor publicista, családtörténeti kutató és Dr. Schütz Ödön (posztumusz) armenológus az idei díjazott. A díj egy 13 cm átmérőjű bronz Szongott Kristóf plakettből (Török Gábor nagybányai ötvösművész alko-tása) és oklevélből áll, könyvajándékokkal.
8. Kiállítások: Itthon idén 6 kiállítás és Erdélyben a Gergyószentmiklósi Plébániának adományozott XIII-XIV. századi örmény kódexművészet c. vándorkiállítás 4 helységben.
Március 9. XII. ker. Örmény kódexművészet
Június 15. XI. ker. Örmény kódexművészet
Június 19. II. ker. Könyvkiállítás
November 9. XII. Örmény díszítőművészet
November 22. Szabó László: Örmény templomok, kolostorok - fotókiállítás
December 8. XI. ker. Karinthy Szalon - könyvkiállítás és könyvvásár Erdélyben: az Örmény kódexművé-szet kiállítás anyaga vándorkiállításként: Szamosújvár, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Székelyudvar-hely.
9. Az egyesület kiadói tevékenysége: Az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat könyveinek kiadása: Dinyés László: Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok (EÖM 8.) Avédik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája, 1896, reprint, (EÖM 9.) 2005 falinaptár a genocídium 90. évfordulójára (fotó Szabó Lász-ló, versek Lászlóffy Aladár, magyar, örmény és angol nyelven, a Musza Dag történetével, az egyesület és a hazai örménység történetével). 2004 évi I-ll EÖGYKE füzetek évkönyv megjelentetése 200 pl. Vala-mennyi kiadványunk, könyvünk közgyűjteményekhez, civil szervezetekhez adományba eljuttatása.
10. Külön rendezvények: - 1848-49-re emlékeztünk: március 15. koszorúzások,
április 25-én Aradon a Szabadság szobor újraállításakor, koszorúzás és könyvbemutatóval,
szeptember 28. Czetz János tábornok táblájánál,
október 5. Az Aradi Vértanúk emlékünnepség a Városházán, amelyet támogatott az Országos, a Fővárosi és a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat. A rendezvényt kb. 300 fő tisztelte meg jelenlétével. Ünnepi műsor: Lászlóffy Aladár Kossuth díjas költő és Katona Tamás történész ünnepi beszédével, Fé-nyes ég alatt c. pódiumműsor a nagyváradi Kiss Stúdió Színház vendégjátékával, koszorúzás az örmény vértanúk kopjafájánál, könyvbemutató, 1848-49 kiállítás és könyvvásár.
- 1956-ra emlékeztünk: Kiskunmajsán - az egyetlen 56'-os múzeumban Pongrácz Gergelynél, kirándulás autóbusszal.
Koszorúzások Budapesten.
- Patrubány Gergely emléktábla felújítás és koszorúzás november 28-án.
- Örmény katolikus búcsúkon részvétel csoportosan: Szamosújvár-Világosító Szent Gergely, Erzsébetvá-ros – Nagyboldogasszony nap
- Irodalmi pódiumműsorok szervezése a kiállítások, kisebbségi napok alkalmából főváros-szerte.
- Barangolás őseink földjén, Erdélyjárás felsőfokon augusztus utolsó hetében (8 nap), melynek keretében magyarörmény találkozó és kulturális program Csíkszépvízen. (Idén 8. alkalommal szervezett nagycso-portos utazás)
- Nosztalgiaklub vetítéssel a barangolás élményeiről.
11. Örmény katolikus egyházunk ügyének rendbetétele: ideiglenes plébános kineveztetése, Orlay u. 6. biztonságának megoldása, múzeumi tárgyegyüttes közgyűjteménnyé nyilvánítása, ideiglenes gondnokság felállítása és kineveztetése, a plébánia működőképességének biztosítása, stb. Együttműködés az erdélyi örmény katolikus plébániákkal (Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Erzsébetváros, Csíkszépvíz).
12. Műtárgy restaurálás: Triff Viktorné Lászlóffy Mária Magdolna egy kb. XVIII-XIX. század eleji igen sérült örmény vonatkozású festményt adományozott 2003 évben az EÖGYKE-nek, amelynek restau-rálása megtörtént. Műtárgyak vétele: Lázár Vilmos bronz dombormű vásárlása, díszkeretben (Domonkos Béla érdi szobrászművész alkotása). A költségeket a közösségi tagok és mások személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából kapott összegből viseltük.
13. Támogatások erdélyi szervezeteknek: könyvek, egyházi kegytárgyak, stb., pénzadományok formá-jában. A pénzbeli céladományokat eljuttattuk a támogatottaknak. Támogatásokat kapott az egyesület is magánszemélyektől, amelyeket ezúttal is hálásan megköszönünk.
14. Genealógiai kutatások folytatása, feldolgozása, digitalizálása. Családi okmánytárak kialakítása. Segítségadás a fiatal kutatók, az örménység iránt érdeklődők, valamint az örmény gyökereiket keresők számára.
Elmondható, hogy a 2004-es év is sikeres, eredményes volt. Hagytunk megint újabb nyomokat magunk után, amely a jelen és az utókor számára bizonyítja, hogy a magyarörménység ragaszkodik kultúrájához, hagyományaihoz itthon is és otthon is. Azonban több humán erőforrásra van szükség a felvállalt, igen sokirányú munka elvégzésére (még titkárnővel sem rendelkezik az egyesület). Ennek azonban anyagi vonzata van, amely még mindig nem biztosított.
Dr. Issekutz Sarolta elnök
(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 2004. december 16-i évzáró rendezvényén)

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!